• Anasayfa
  • |
  • İTHALI GERÇEKLEŞ. ÖZEL İNŞA VE TERSANELER

İTHALI GERÇEKLEŞ. ÖZEL İNŞA VE TERSANELER

İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler                             Genel Müdürlüğü’nün 02/10/2002 tarih ve 02184 sayılı yazısı                 Sayın Üyemiz,                  İlgi yazı da         1)    21/06/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun Uygulaması ile İlgili Yönetmelik 21/08/2002 Tarih ve 24853 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değiştirildiği; söz konusu yönetmelikte “Denizcilik Müsteşarlığınca; Ülke ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak hazırlanacak özel maksatlı/ özel yapılı gemiler listesi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hazırlanır.Denizcilik Müsteşarlığı gerekli gördüğü hallerde, değişen şartlara göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak özel maksatlı özel yapılı gemiler listesini yeniden belirler.” ibaresinin mevcut olduğu,         2)   Bu çerçevede, ilgili kuruluş ve Müsteşarlıkları birimleriyle yapılan çalışmalarda; Gemi inşa sanayiinde ve deniz taşımacılığında meydana gelen gelişmeler ışığında 2581 Sayılı Yasa kapsamında mütalaa olunan 13.09.2000 tarih ve 01715 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile yayınlanan özel maksatlı/ özel yapılı gemilerin teknik nitelikleri ve türleri, deniz ticaret filomuzun bugünkü yapısı ve hızlı gelişen gemi inşa sanayiine paralel olarak yeniden gözden geçirilerek değiştirildiği,         3)    Bu itibarla; 2581 Sayılı Kanun ile ilgili olarak bundan sonraki uygulamalarda, Ek-1 listesinde               belirtilen “İthali Gerçekleştirilebilecek Özel Maksatlı/ Özel Yapılı Gemiler Listesi’nin dikkate alınması hususu,          bildirilmektedir.                 Bilgilerinizi rica ederiz.                                                                                                                                             Saygılarımızla,                Deniz İPEK Genel Sekreter İTHALİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÖZEL MAKSATLI ÖZEL YAPILI GEMİLER LİSTESİ Özel bir maksat doğrultusunda tahsis ve kullanım amacı taşıyan, bu itibarla özel bir yapı, inşa teknolojisi gerektiren gemileri, Gemi inşa sanayiince üretilmesi rantabıl olmayan veya ürerimi günün koşullarına göre kısıtlı olup, ülke denizciliğinin gelişim ihtiyacını belirli bir süre içerisinde karşılayabilecek gemileri belirtir. 1.   a) Soğuk Hava ve frigorifik tertibatlı gemi, b) Tarak gemisi, c) Kızaklı, hava yastıklı gemi, d) Kablo ve/veya boru döşeyici gemi, e) Dalgıç destek gemisi, f) Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Hastane Gemisi, g) Dökme Sıvılaştırılmış Gaz taşıyıcı gemi, h) Balıkçı Fabrika Gemisi, i) Sondaj Gemisi, j) Ro-Ro Gemisi (130 Metreden büyük)                (f) bendinde belirtilen; Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Hastane Gemilerin “bilimsel ve tıbbi amaçlı kullanılacak ölçüm, örnekleme ve laboratuar malzemeleri ile malzemelere ait ekipmanları” Denizcilik Müsteşarlığınca uygun görülmesi halinde 2581 Sayılı Kanun ile İlgili Yönetmelik kapsamında ithal edilebilir.                                2. Tersanelerde kullanılan vinçlerle ilgili olarak: a) Sabit Bumbalı Yüzer Kreynler ( Kreyn tipi: Kendinden tahrikli ve tahriksiz, sabit bumba düzenekli ( Sheerleg type ), genellikle çok ağır tonajlarda hizmet veren geniş manevra sahasına ihtiyaç duyan kreynlerdir.) b) Döner Bumbalı Yüzer Kreynler (  Kreyn tipi: Kendinden tahrikli veya tahriksiz, madde 1 de belirtilen kreyne kıyasla daha küçük tonajlarda hizmet veren, bumbalarının 360 derece dönme kabiliyeti –revolving type- olması nedeniyle dar yerlerde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan kreynlerdir.)                Bu kreynlere ait Perform