Kanun Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz;

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Kanun No:7033)  01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sektöre yönelik bazı Kanun değişiklikleri olarak;

Kanun Md. 84- 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi değiştirilmiş olup Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri yeniden tanımlanmıştır.

Kanun Md. 85 – 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde, değiştirilmiştir.

Kanun Md. 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "01.07.2017" ibaresi "01.07.2020" şeklinde değiştirilmiştir."

Bahse konu Kanunun tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.  Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                         Saygılarımızla,

                                         Murat TUNCER

                                         Genel Sekreter

443_2598_7033_Sayili_Kanun_Degisikligi_03.07.pdf