• Anasayfa
  • |
  • Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi

Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1745420 sayılı yazısında, ülkemiz karasularında 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferi bölgelerinde faaliyet gösteren 300 GT ve üzeri kuru yük gemilerindeki mevcut emniyet standartlarının daha üst seviyeye yükseltilmesi amacıyla, anılan gemilerden 30 yaş ve üzeri olanların ilk kara/havuz sörveylerinde veya herhangi bir nedenle tersaneye gönderilmeleri durumunda ve sonraki yenileme denetimleri periyodunda 18/01/2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdarece yetkilendirilmiş kuruluşlarca "Durum Değerlendirme Denetimi" yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu denetimin; tekne yapısının dizayn değerlendirmesi, projelerin onayı ve projeler kapsamında yapılacak yapısal tekne denetimlerini içereceği,

Bu kapsamda;

a) Tekne yapısının değerlendirilebilmesi için yazıları ekinde yer alan projeler ve hesapların gemi işleticisitarafından yetkilendirilmiş kuruluşaonay/bilgi için sunulacağı,

b) İlgiligemininboyutlandırmaya esas teşkil eden saç kalınlıkları, gemi yapı elemanları ve benzeri yapılacak denetimlerinin, kaynaklar ve bağlantı detayları da göz önüne alınarak doğrulanacağı ve deformasyon/yorulmaya bağlı çatlakların kontrolünün yapılacağı

c) Gemininyüklemesınırı kurallarına uygunluğunun  kontrol edilerek, değerlendirme sonuçlarının yetkilendirilmiş kuruluş tarafından İdare'ye raporlanacağı,

İdare'nin, Durum Değerlendirme Denetimi Raporuna istinaden diğer mevzuat hükümlerine de uygun olması halinde söz konusu gemiyi belgelendireceği,

Yazıları ekinde belirtilen plan ve projelerin olmaması veya eksik olması halinde, denetimlerin mevcut durum üzerinden yapılacağı ve gemiye bir sonraki kara/havuz sörveyine kadar bahse konu plan ve projeleri hazırlaması için zaman tanınarak yapılan denetim sonrası ilk kara/havuz sörveyinde "Durum Değerlendirme Denetimi"nin yenileneceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

155_541_kuru_y_k_gemileri_i_in_durum_de_erlendirme_denetimi.pdf