• Anasayfa
  • |
  • Müzik Yayını Yapan Deniz Araçları

Müzik Yayını Yapan Deniz Araçları

Sayın Üyemiz;

 

 İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 25.01.2023 tarih ve 561211 sayılı yazıda;

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nin 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmeliğin "Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için çevresel gürültü kriterleri" başlıklı 11'inci maddesinde;

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarının Ek-2'de yer alan hükümleri sağlayacağı,

(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılacağı, değerlendirileceği, müzik yayın izni verileceği,

(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği,

(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatlarının İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirleneceği,

(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı,

hususlarına ilişkin hükümlerin bulunduğu belirtilerek,

Buna göre; müzik yayını yapan deniz araçlarına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nden "müzik yayın izni" almaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılması ve müzik yayını yapan deniz araçlarının müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatlarının Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenmesi için bu faaliyetlere izin verilebilecek alanların koordinatları konusundaki Odamız görüşlerinin İl Müdürlüklerine bildirilmesi istenmektedir.

Söz konusu yazıya istinaden, İstanbul İli'nde deniz araçlarının müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatlarının belirlenmesine ilişkin Odamız görüşlerinin oluşturulması amacıyla, işletmenizce müzik yayını yapılması uygun görülen alanların ve koordinatlarının 06 Şubat 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamız Deniz Turizmi Birimi mail adresine (denizturizmi@denizticaretodasi.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize  arz/rica ederim.

0_0_m_zik_yay_n_yapan_deniz_ara_lar_.pdf