• Anasayfa
  • |
  • Otomatik Geçici Depolama Yeri Giriºi

Otomatik Geçici Depolama Yeri Giriºi

T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Odamıza gönderdiği 09/03/2023 tarih ve 00083456869 sayılı yazıda özetle ;

Gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, paydaşlarla tesis edilecek entegrasyonlar ve elektronik veri değişimi yoluyla gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacı doğrultusunda, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin "Geçici depolama yerlerine eşya alınması" başlıklı 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine giriş kayıtlarının işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistem aracılığıyla yapılmasına izin verilebileceğine yönelik mevzuat altyapısının oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) aracılığıyla liman işletmesinden gelen tahliye verilerinin geçici depolama yeri giriş verisi olarak kabul edilmesi ve geçici depolama yeri giriş işlemlerinin bu veriler üzerinden, geçici depolama yerinde görevli memur tarafından başkaca bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın otomatik olarak yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip testler ve pilot uygulamalar gerçekleştirilerek uygulamanınKonteyner ve Liman Takip Sisteminin uygulandığı tüm limanlarda yaygınlaştırılması aşamasına gelindiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan görüşler doğrultusunda ekte yer alan yaygınlaştırma takvimi (Ek-1) hazırlanarak, söz konusu takvim çerçevesinde 31.03.2023 tarihi itibariyle uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) uygulanan tüm limanlarda devreye alınmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulama, mevcut durumda geçici depolama yerinde görevli memur tarafından yapılan geçici depolama yeri giriş kayıtlarının, KLTS üzerinden liman işletmesinden peyderpey gelen tahliye verisinin geçici depolama yeri verisi olarak kabul edilerek sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmasını kapsamakta olup, özet beyan eksiklik fazlalığına ilişkin kontroller ve takibat işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcutta olduğu gibi yürütülmeye devam edecektir.

Ayrıca, Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) ve uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sistemsel sorunların hızlı ve efektif bir şekilde çözülebilmesi için (klts@ticaret.gov.tr) şeklinde bir e-posta adresi oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

197_770_otomatik_ge_ici_depolama_yeri_giri_i_1_.pdf