• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ALIM DEFTERI ONAYI

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ALIM DEFTERI ONAYI

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi yazıda; 1. 6 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğinin 2 inci maddesinin (c) bendinin “Kararname kapsamında deniz yakıtı talep edenler, her deniz aracına ait olmak üzere DTO veya liman başkanlığı tarafından verilen ve DTO, liman başkanlığı ile ilgili vergi dairesince onaylanmış olan bir yakıt alım defteri kullanmak zorundadırlar…”, 4 üncü maddesinin (a) bendinin ise “Deniz yakıtı alacak olan balıkçı gemileri (5590 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan “balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar” hariç) ile Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların sahip olduğu deniz araçlarının kullanacağı yakıt alım defterinde, DTO’nun onay şartı aranmayacaktır…” hükmüne amir olduğu ve uygulamaların anılan hükümler kapsamında yürütüldüğü, 2. Ancak Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan incelemelerde, DTO onayına tabi bazı donatanların Yakıt Alım Defterlerini (YAD) DTO onayı olmadan vergi dairesine onaylatarak, ÖTV’siz Yakıt kullandıklarının tespit edildiği, 3. Bu itibarla, Tebliğ hükümleri kapsamında DTO’ya onay zorunluluğu olan Yakıt Alım Defterlerinin önce DTO’ya, sonra Liman Başkanlığı’na ve daha sonra da ilgili Vergi Dairesi’ne onaylatılmasının gerektiği belirtilerek, onay süreci tamamlanmamış Yakıt Alım Defterlerinin usulsüz olması nedeniyle tespit edilmesi durumunda bloke edilerek yasal işlem yapılmak üzere ilgili Vergi Dairesi’ne bildirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’nden istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkan ve Vekilleri - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - ZEYPORT - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği