• Anasayfa
  • |
  • Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar

Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar

"Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar" 24.08.2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanmış olup, yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kararda, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 5503.20.00.00.00 olan polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacağı, ek mali yükümlüğün, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı ve genel bütçeye irat kaydedileceği açıklanmakta olup, ek mali yükümlüğün tahsilinde 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Karar ekinde yer verilen ülke ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Karar ve ekinde yer alan Tarife Kontenjanı Açılan Ülkeler Listesi ekte sunulmakta olup Odamız Web Sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr)  "Genel"  duyurular bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

897_2373_polyester_elyaf_ithalat_nda_korunma_nlemi_uygulamas_na_ili_kin_karar.pdf