Seyir İzin Belgeleri Hk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 29.01.2023 tarih ve 3420679 sayılı yazıda özetle;

19.10.2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yeniden yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 41'inci maddesinde, deniz turizmi araçlarının araç, gümrük, personel, yolcu, pasaport, sıhhi muamele, liman, eşya ve sefer ile ilgili diğer beyan ve işlemlerinin tamamının yer aldığı Seyir İzin Belgelerinin elektronik ortamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılması hükmüne yer verildiği ve  uygulamanın 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilerek, bu kapsamda;

1-Odamızca satışı yapılan ve kullanılmayan Seyir İzin Belgelerinde para iadesinin mümkün görülmediği ve bu belgelerin de imha edilmesinin sağlanması gerektiği,

2-Seyir İzin Belgesi işlemlerinde,

- Seyir izin belgesi talep eden ve dört sahipten fazla kullanılan çok sahipli yatlar ile kulüp, dernek ve birliklere ait yabancı bayraklı yatlardan Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 47'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği metre boyuna göre 72 Euro,

Yurt dışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatlardan ise Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 47'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği metre boyuna göre 36 Euro,

Döviz karşılığı olarak,  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca uygulanan günlük efektif döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak sosyal teknik altyapı payının Kültür ve Turizm Bakanlığı  Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi Nezdindeki TR4100 0100 1745 0348 3170 5528 İBAN numaralı hesabına 65.00.01 tahsilat koduyla yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi koşulu ile Seyir İzin Belgesi işlemlerinin tamamlanması yönünde işlem tesis edileceği,

hususlarına ilişkin Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

80_326_seyir_izin_belgeleri_hk.pdf