Tehlikeli Yük Bildirimi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 22.09.2021 tarih ve 1218 sayılı Ek'te sunulan yazıda ;

12.04.2019 tarihli ve 29486 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesinin "Tehlikeli yük bildirimi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Gemi ile gelen, giden veya transit yük olarak gemide bulunan tehlikeli yükler ile ilgili bildirimler, bu yüklerin tabi oldukları uluslararası mevzuat kapsamında aşağıdaki bilgileri içerir ve gemi ilgilisi tarafından Liman Tek Pencere Sistemine (LTP) elektronik ortamda girilerek ilgili liman başkanlıklarına gönderilir. Gönderilen bildirimler, liman başkanlıkları tarafından Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilir."hükmünün yer aldığı, söz konusu fıkrada sisteme girilmesi gereken bilgilerin de belirtildiği,

 Ancak; Kocaeli Liman Başkanlığınca Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde bazı tehlikeli yük bildirimlerinin hatalı veya eksik yapıldığı tespit edildiği, bu itibarla söz konusu bildirimlerin tam ve doğru biçimde yapılmasının sağlanması amacıyla, ekli yazıda gönderilen Tehlikeli Yükler Listesi'nde belirtilen yük ve kodlarının doğru ve eksiksiz girilmesinin önem arz ettiği,

Söz konusu sistemin kuruluş amacına ulaşmasını teminen,  Odamız üyelerinin, gemi ilgililerinin ve bağlılarının bu bilgileri tam ve doğru şekilde girmelerine yönelik uyarılması ile Kocaeli Liman Başkanlığınca bilgilerin uygun şekilde girilmediğinin görülmesi halinde  03.03.2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

1007_2601_tehlikeli_y_k_bildirimi.pdf