• Anasayfa
  • |
  • Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

​Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen " Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (Kanun No: 7175 /  23.5.2019)

Değişiklik yapılan Kanunda yer alan üçüncü madde aşağıdaki şekildedir.

Md.3 "2634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "kanalizasyon," ibaresinden sonra gelmek üzere "atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi," ibaresi, fıkraya aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Bakanlıkça da yapılabilir, yaptırılabilir, bu amaçla ödenek aktarılabilir, (a) bendi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilir, bu tesisler Bakanlıkça işletilebilir ve işlettirilebilir." hükmü olarak yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                        Saygılarımla,

                                        İsmet SALİHOĞLU

                                        Genel Sekreter

384_2194_4454-001.pdf