• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin 2024 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin 2024 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

"2024 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Duyuru" Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından resmî internet sayfalarında (https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/256/2024-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-Islemlerine-Iliskin-Duyuru) yayınlanmıştır.

Bahse konu Duyuruda özetle;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2023 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2024 yılı süre uzatım işlemi yapılmasının gerektiği, 

Satış belgeleri için 01 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacağı, 

Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacağı ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği,

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekeceği  belirtilerek,

2024 Yılı İçin Belirlenen Satış Belgesi Yeni Başvuru Ve Süre Uzatım İşlem Bedelleri;

1- Toptan Satış Belgeleri 45.657 TL,

2- Perakende Satış Belgeleri:

a)İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.348 TL,

b)İlçe merkezlerinde 1.552 TL,

c)Diğer mahallerde 564 TL,

3- Açık İçki Satış Belgeleri:   

a)İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 9.802 TL,

b)Diğer mahallerde 3.761 TL,

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi:       

a)İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 23.843 TL,

b)Diğer mahallerde 21.900 TL.

şeklinde belirlenmiştir.

2024 yılı süre uzatım işleminin Ek'te yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmekte olup, söz konusu Duyurunun tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm  Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

124_461_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_2024_y_l_sat_belgesi_s_re_uzat_m_i_lemleri.pdf