• Anasayfa
  • |
  • Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği Hk.

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.03.2020 tarihli ve 3100 sayılı yazısı.     

Sayın Üyemiz,          

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen Ek’te sunulan ilgi yazı ile “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/29)”, 07.03.2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Bahse konu tebliğin;

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,” şeklinde,

Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrası ise; “(2) 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31.12.2020 tarihine kadar serbest dolaşıma girişi rejimi kapsamında ithal edebilir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

417_1127_1127_417.pdf