• Anasayfa
  • |
  • YABANCI UYRUKLU GEMIADAMLARININ UYGUNLUK ONAYI HK.

YABANCI UYRUKLU GEMIADAMLARININ UYGUNLUK ONAYI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün 26.076.2002 tarih ve 04911 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; 1. Ülkemizin 20.04.1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)” Kural I/15'de Sözleşmeye taraf ülkelerin, 01 Şubat 1997'den önce uygulanmakta olan Sözleşme hükümleri uyarınca verdiği belgeleri ve uygunluk onaylarını  01 Şubat 2002 tarihine kadar yenilemesinin öngörüldüğü, 2. Ancak, IMO'nun 21-25 Ocak 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen STCW 33. Dönem Alt Komite Toplantısında; STCW Konvansiyonunun Madde-X ve Kural 1/4 hükümlerine göre yürütülen gemi denetimlerinde, henüz belgelerini yenileyemeyen gemiadamlarından dolayı gemilerin Liman Devleti Kontrolü elemanlarınca 31 Temmuz 2002 tarihine kadar bağlanmasından kaçınılması ve bu konuda gemiadamlarının, şirketlerin ve ilgili idarelerin uyarılması yönünde tavsiye kararı alındığı, sözkonusu hususların IMO/STCW.7/Circ.12 No.lu Sirküleri ile IMO Kararı olarak da yayımladığı, 3. Yukarıda özetlenen durum çerçevesinde, 31 Temmuz 2002 tarihinden sonra STCW Konvansiyonunun Madde-X ve Kural 1/4 hükümlerine göre gemilerin denetleyeceği, bu çerçevede;     a) Liman Devleti Kontrolu personelince yapılacak denetimlerde, gemiadamları belgelerinin STCW 95'e uygunluğunun yanısıra, gemiadamları yeterlik belgelerinin, geminin bayrak devleti dışında başka bir idare tarafından verilmiş olması durumunda, yeterlik belgesi ile birlikte STCW Konvansiyonunun Kural I/2 paragraf 5 hükümleri uyarınca geminin ait olduğu bayrak devletinin uygunluk onayı aranacağı, b) Bu kapsamda, İdarece gemiadamları yeterlik sertifikalarının tanınması yönünde STCW Konvansiyonunun I/10 Kuralına göre protokol imzaladığı ve imzalama çalışmalarının devam ettiği ülkelerin listesinin ekte gönderildiği, ek listede yer alan ülkelere ait gemadamları yeterlik belgelerinin uygunluk onaylarının Genel Müdürlüklerince hazırlanmasını teminen, TUGS'a kayıtlı Türk Bayraklı gemilerde çalışan yabancı uyruklu gemiadamlarının, şirket talep dilekçeleri ile birlikte, yeterlik sertifikasının noter onaylı fotokopisi, Türkçe tercümesi ve 4 adet fotoğraf ile birlikte Bölge Müdürlüklerine başvurmasının gerektiği, Bölge   Müdürlüklerince   uygunluk   onayı   belgesinin   tanzimi   için   belgelerin  Genel Müdürlüklerine gönderilmesi, uygunluk onayı ilgili adına tanzim edilene kadar üç aylık süreli bir belgenin Bölge Müdürlüklerince tanzim edilerek ilgili şirkete verilmesi ve yabancı uyruklu gemiadamının çalıştığı gemide yeterlik belgesi ile birlikte ve belgenin bulundurulması gerektiği, c) Gemi bayrağı ile gemiadamı yeterlik belgesini veren ülkenin aynı olmaması durumunda, bayrak devletince verilmiş uygunluk onayı veya müracatın kabul edildiğine dair üç aylık geçerli bir belgesi bulunmayan gemiadamlarının çalışmasına izin verilmeyeceği, belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter