Kötü Hava Şartları Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 22.04.2024 tarihli ve 1863618  sayılı yazıda; İstanbul'da yaşanan son dönemlerdeki meteorolojik gelişmelerden dolayı özellikle daha sık yaşadığımız güneyli rüzgarların artış göstermesi bunun sonucunda yaşanan veya yaşanması muhtemel deniz olaylarının önlenmesi adına seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik tedbirlerin alınmasının önem arz ettiğinden bahisle; 

- Limanlar Yönetmeliği Madde 8-(2)'de, "Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından gerekli olabilecek her türlü tedbiri  almaya ve aldırmaya Liman Başkanlığı yetkilidir."

- Ayrıca, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, Madde 17-(1) de, "Boğazlardaki kötü hava şartları, yerel trafik gibi çeşitli nedenlerde deniz trafiğinin geçici olarak yoğunlaşması, demir yerlerinde gemilerin aşırı birikmesi nedeniyle olası deniz kazası veya sabotaj gibi beklenmedik olayların oluşmaması veya tehlike yaratabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla TBGTH Merkezleri tarafından ilgili Bölge Liman Başkanlığının bilgisi dahilinde seyir, can, mal  ve  çevre  emniyetini  arttırmak için trafiğin  askıya  alınması, tek yönlü trafik uygulaması, acente ile buluşma mevkilerinde değişiklik dahil gerekli görülen her türlü tedbir alınarak gemi geçiş planlaması yapılabilir" 

hükümlerinin amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; gemi kaptanları, işleticileri veya donatanlar tarafından meteorolojik  hava ve  deniz  raporlarının  sürekli  takip  edilmesi,  işleticiler  tarafından  gerektiğinde herhangi bir uyarıya/talimata gerek kalınmaksızın seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetinin riske atılmaması için gemi seferlerinin geçici olarak askıya alınması/durdurulmasının sağlanması ve ilgili Liman Başkanlığına bilgi verilmesi, ayrıca Liman Başkanlığının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri  Merkezinin vermiş olduğu tüm talimatlara uyulması, seyir emniyeti açısından risk oluşturacak havalarda sefer yapılmaması yönünde gemi kaptanlarının uyarılması, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından tüm tedbirlerin alınmasına yönelik gemi işleticilerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

298_1012_1012_eimza.pdf