• Anasayfa
  • |
  • Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devlet Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devlet Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

Sayın Üyemiz,

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devlet Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.06.2018 Tarih ve 30457 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile  Yönetmeliğin ;

  -  1'nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir"

-4'ncü Maddesi'nin birinci fıkrası'nın (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış  ve (ö) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE-4

ı) İşletme hakkı verilmesi: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ve üzerindeki tesislerin kamuya açık tutulması kaydıyla işletilmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle kiraya verilmesini,                                        

ö) Ön izin: Talebin, planlarda yer alması koşuluyla, kiralama yapılmadan, kullanma izni veya işletme hakkı verilmeden önce; imar planlarının, uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması, ilgili kurum kuruluş izin veya görüşlerinin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için müşteriye İdarece verilen izni,

-16 'ncı Maddesi'nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Bedel tespit komisyonları İdarece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde biri başkan olmak üzere görevlendirilecek en az üç kişiden oluşur

           

-31'nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – (1) Kapalı teklif usulüyle ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri  veya son teklifleri olunan bedel komisyonca uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde , ihale 15 gün içinde pazarlıkla yapılabilir.  

-35'nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüyle ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.  veya idare yararı görüldüğü takdirde , ihale 15 gün içinde pazarlık yapılabilir.

-42'nci Maddesi'nin Başlığı ve birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhale usullerine tabi olmayan işler "İdare Yararına Öncelik Verilecek İstekliler"

MADDE 42 – (1) İdareceye, yararlı olması nedeni ile aşağıda gösterilen kişi, kurum ve kuruluşlara kiralama ve/veya kullanma izni verilebilir." aşağıda gösterilen kişi, kurum ve kuruluşlara doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilir

-55'nci Maddesi'nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiği, üçüncü fıkrasının (ç) ve (ğ) yürürlükten kaldırılmış aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

MADDE 55 – (1) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin, uygun zamanda tekrar yeniden aynı usulle kira ihalesine çıkarılır veya bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz. İdare yararı görüldüğü takdirde , ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla kiralanabilir.

ç) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme,

ğ) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,

"(4) Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

a) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme,

b) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,

c) En az on yıl süreli, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin en uygun şekilde korunması, kullanması, izlenmesi, proje geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile faaliyet gösteren vakıflara veya bu vakıfların kuruluşlarına kiraya verme."

-60'ncı Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 60 – (1) Kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın her tür ve  üst ölçekteki planlara uygun olarak, uygulama imar planlarının ve koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar Ek-3'te verilen forma uygun olarak ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre toplamı dört yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.

-62'nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlıktan izin alınması

MADDE 62 – (1) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kullanma izni verilmesinden önce İdareden izin alınır.

-Dokuzuncu Bölüm Başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.           

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Verilecek İzinler,

Yasaklar ve Sorumluluklar

"Kıyılarda Verilecek İzinler, Yasaklar ve Sorumluluklar"

 

-65'nci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kıyılarda  ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler

MADDE 65 – (1) Kıyılarda, kıyıların kamunun kullanımına açık tutulması kaydıyla, ziyaretçilerin ve kıyı işletmelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanması, doğa koruma tedbirlerinin uygulanması, kontrol altına alınması ve rekreasyon amaçlı kamunun hizmetine sunulması amaçlarıyla 42 nci maddede sayılan kurum ve kuruluşlara işletme hakkı verilebilir. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin kapsamı, elde edilmesi hâlinde gelirlerin paylaşımı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler İdare ile ilgili kuruluşlar arasında Ek-7'de verilen forma uygun olarak düzenlenecek protokollerle belirlenir. Kıyılar, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak kullanılması ve kıyıların kamunun kullanımına açık tutulması kaydı ile Ek-1 ve Ek-2'deki formlara uygun olarak İdarece kiralanabilir.

 -69'ncu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

İşletme hakkı verilmesi

MADDE 69 – (1) İdare Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri 10 yılı aşmamak kaydıyla 42 nci maddede sayılan kurum ve kuruluşlar ile İdare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-7'de verilen forma uygun olarak protokol yapmak suretiyle işletme hakkı verebilir.

  • Yönetmeliğin EK-4 Kullanma İzni Şartnamesi Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.
  • Yönetmeliğin Ek-7'sinde yer alan İşletme Hakkı Protokolü yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Bu Yönetmelik hükümlerini  Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 

                                                                                               Saygılarımızla,

 

 

                                                                                              Murat TUNCER

                                                                                              Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: Yönetmelik ve Ek'leri ( 5 Sayfa)

 

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                         Bilgi:

-İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46ve 48                    – Yönetim Kurulu Y.Üyeleri

  No'lu Meslek Komiteleri Üyeleri                              -  Meclis Üyeleri

--İMEAK DTO Antalya, Bodrum,B.Krd. Ereğli  - Şube Bşk.'ları

  Fethiye, İzmir, Kocaeli, Marmaris ve İskenderun Şubeleri

371_2511_pdf_tabiat_varliklari.pdf