• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Mega Yatlar Faaliyet İzni Hakkında

Yabancı Bayraklı Mega Yatlar Faaliyet İzni Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 07.03.2022 tarih ve 2267735 sayılı Ek'li yazıda özetle;

18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında; Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Bakanlıklarından izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine izin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile 2022 yılı için;

- Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 2.000.000.-TL,

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 3.000.000.-TL,

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 6.000.000.-TL sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilmesinin Bakanlık Makamının 21.01.2022 tarihli ve 2070411 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü,

Söz konusu sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı miktarları, aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere bir yıl izin talep eden işletmeler için belirlendiği, ancak, Türk Karasularında faaliyet göstermek üzere 30 gün ve altı izin taleplerinin de geldiği,

1) Türk karasularında faaliyet göstermek üzere 30 gün ve altı taleplerinde değerlendirilmesi bakımından aynı takvim yılı içerisinde 30 günü geçmeyecek şekilde faaliyet izni verilmesine esas olmak üzere yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinden 2022 yılı için;

- Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 350.000.-TL,

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 500.000.-TL,

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1.000.000.-TL sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilmesi,

2) Yatın izin alınan faaliyet süresine ilave süre talep edilmesi durumunda, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, talep edilen sürenin aynı takvim yılını aşmaması ve yatın mevcut belgelerinin geçerliliğini koruması kaydıyla dosyasında bulunan belgelerle işlem tesis edilmesi,

3) Yatın faaliyet izin belgesinde belirtilen süre içinde ülkemizde faaliyet göstermesi, Bakanlık Makamı 06.03.2022 tarihli ve 2255210 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü,

Ayrıca, 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin "II-Liman işlemleri:" başlıklı bölümünün (9) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeler ile Bakanlıklarından yıllık izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine izin verilmesine ilişkin Bakanlık Makamının 21.01.2022 tarihli ve 2070411 sayılı Olurunda yer alan düzenlemelerin saklı olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

191_1436_yabanc_bayrakl_mega_yatlar_faaliyet_izni_hakk_nda.pdf